Als u een klacht heeft ten aanzien van de dienstverlening en/of het handelen van een medewerker van Tuesday[1] dan stellen wij het op prijs als u dit met ons deelt.
Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen. In deze klachtenprocedure leest u op welke wijze u een klacht kunt indienen en binnen welke termijn deze behandeld wordt.

1. Doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van opdrachtgevers binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van opdrachtgevers vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

2. Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de behandeling en de registratie van klachten over medewerkers van en/of over uitgevoerde werkzaamheden door Tuesday.

3. Behandeling en registratie van klachten

Met de behandeling en registratie van klachten wordt in eerste instantie de compliance officer belast. De compliance officer:

 • onderzoekt de ontvangen klacht en neemt kennis van alle relevante opdrachtdocumentatie;
 • is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht;
 • houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht;
 • informeert en adviseert het dagelijks bestuur over de ontvangen klacht;
 • brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klacht en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures

4. Indienen van een klacht

a. Een klacht moet schriftelijk via het postadres (Vivaldistraat 6, 5216 EL ‘s-Hertogenbosch) of digitaal via info@tuesday.nl ter attentie van de compliance officer worden ingediend en ondertekend en bevat tenminste:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een duidelijke omschrijving van de aanleiding van de klacht;
 • vestiging en/of naam medewerker tegen wie de klacht zich richt;
 • datum van ontstaan van de klacht.

Bij de klacht dienen afschriften te worden verstuurd van alle documenten die relevant (kunnen) zijn voor de beoordeling van de klacht. Dat betreft in ieder geval afschriften van de documenten waarnaar in de klacht wordt verwezen.

b. Klachten die mondeling worden ingediend zijn niet ontvankelijk.

5. Afhandeling klacht

a. De compliance officer zorgt ervoor dat de indiener van een klacht, binnen twee weken na ontvangst daarvan een ontvangstbevestiging en informatie over de procedure van klachtbehandeling wordt toegezonden.
b. Als de klacht niet voldoet aan de in punt 4a. geformuleerde eisen, wordt de klager binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan in de gelegenheid gesteld om het verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen.
c. Anoniem klagen is niet mogelijk.
d. Als de klager binnen genoemde redelijke termijn niet overgaat tot herstel van het verzuim, kan de directie besluiten de klacht buiten behandeling te laten.

Deze regeling is het laatst bijgewerkt op 31 oktober 2022.

[1] Met Tuesday wordt bedoeld: TuesdayMultimedia, TuesdaySurveys, Jobchain en alle vennootschappen die behoren tot de TuesdayMultimedia-groep.Ik heb een klacht

(optioneel)
Je kunt nog 2000 karakters invoeren
Tuesday verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt ter behandeling van uw klacht.